Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ödenti ve maaşların asgari ödenti tutarından kazanç ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ DÜZENLEMESİ

Tüm aidat ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Buna tarafından, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan en düşük ücretin aylık brüt tutarından emekçi Sosyal Emniyet Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonradan kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ödenti gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

AGİ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK

Ödenecek aidat tutarı bu suretle yer alan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna sebebiyle alınmayacak olan ücret, ilgili ayda aylık asgari aidat üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Pat Diye pozitif işverenden aidat alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. Vergi gelirlerinin vergilendirilmesinde en az ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i kazanç vergisinden istisna edildiği için başvuru alanı kalmayan “Minimum Geçimini Sağlama İndirimi” düzenlemesi yürürlükten kalkacak. Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt en az ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Teklife kadar, yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için dokunulmazlık sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı, 20 kilovata çıkarılacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Ulusal Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin bu kuruma ilgili projeler zarfında yapılan teslim ve hizmetler, katma bedel vergisi istisnası kapsamına alınacak.

BOTAŞ’IN BORÇLARI

BOTAŞ’ın nakit yönetiminin dinç şekilde yürütülebilmesi için şirketin Ticaret Bakanlığına ast tahsil dairelerine, yapılandırılmış borçları dahil ödenmeyen her türlü vergi, fon ve paylar ile yönetimle ilgili para cezaları, bunlara alt gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilecek.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN BÜTÇELERİNE ÖDENEK EKLEMEYE CUMHURBAŞKANI YETKİLİ OLACAK

2021 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu’nda yer alan genel bütçe gelir tahmini üstünde gerçekleşen gelir değin, genel bütçe kapsamındaki millet idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. İlgili kanunları gereğince genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan ödenek eklemeleri bu tutardan düşülecek.

Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetleri de güvenli elektronik imza ile düzenlenebilecek.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, kendisinden müsade ya da ruhsat elde etmek veya hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten reel ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak saptama edeceği hatlardaki toplu nakliye hizmetlerinden bedava veya indirimli yararlananlara ilişkin kazanç desteği ödemesi yapabilecek.

KAMU ÜNİVERSİTELERİ

Ulus üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için ulus üniversite sıhhat hizmeti sunucularının, 2021’de verdikleri sağlık hizmet bedelinin, götürü değer sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen bu tutar, Egzersiz ve Sosyal Emniyet Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildiYorum yapın